Mimarlık Terimleri

Uzmanlar, uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda konuşurken, istemeseler de “dilleri çalar”. Örneğin bir mimar, sizinle konuşurken ister istemez bir,iki mimarlık terimi kullanacaktır. Bu sayfalar mimarlarla kolayca anlaşabilmeniz için hazırlandı.

MİMARLIK TERİMLERİ

A

aderans

Açıt : Pencere yada kapı boşluğu

Aderans: kısaca; iki farklı malzemeyi, kimyasal yapıştırılar ile ( çimento yada tutkal gibi ) birbirine bağlama ve bir tek malzemeymiş gibi çalışmasını sağlayan malzemedir.

Ağörgü : Taşları ağ şeklinde yerleştirilmiş duvar örgüsü

Akıtmalık : Çatı kaplama işlerinde yedirmelik ya da kurşun şerit ile örtülü birleşme ya da tonoz geçmesi

Alınlık : Kimi yapılarda giriş kısmının ya da kapı ve pencerelerin üstünde bulunan üçgen veya yarı değirmi süsleme
Anaduvar : Yığma bir yapıda taşıyıcı duvar

Ankraj: Çelik veya demir malzemesini, beton içerisine (Kolon veya duvar yüzeyine) yerleştirmek için yapılan işlemlerin bütününe ankraj veya ankraj uygulaması denir.

ankraj uygulaması


Arnavut bacası : Tavan arasına ışık sağlayan çatı penceresi
Aypencere : Yarım daire biçiminde pencere

B

beton

Beton: Beton agrega adını verdiğimiz; kum, çakıl, mıcır, taneli mineral malzeme ile onları yapıştıran çimento ve sudan oluşan, zamanla sertleşip dayanım kazanan kompozit bir malzemedir.

Bağlama : Bir yapının çeşitli öğelerini kendi aralarında birbirlerine kenetleme işi
Bakkal tavanı : Döşeme krişlerinin alttan görünecek şekilde açıkta kaldığı ahşap tavan türü.

Basık : Tavan yüksekliği alışılagelmiş ölçülerden az olan

Beden duvarı : Yığma yapıda taşıyıcı duvar

Bindirme : Bir duvarda cumba, çıkma gibi taşkın ve altı boş olarak yapılan ve bindirmelik yada destek üzerinde taşınan yapı parçası

C

Cam kiremit : Işık geçiren çatı örtüsü yapmakta kullanılan, camın preslenmesiyle elde edilen bir tür kiremit.
Cam tuğla : Yarı saydam duvar yapmakta kullanılan içi boş cam blok

Ç

çiroz

Çadır çatı : Orta noktadan başlayarak dört yana düşen yüzeyleri olan, kare piramit şeklinde çatı

Çardak : Üstüne sarmaşıklı ağaç veya çiçek sarılarak yapılmış kafesli gölgelik

Çatı : Yapıların üzerini, akıntılı bir tarzda örtecek malzemeyi taşımak üzere yapılan iskelet

Çatı eğimi : Çatı ile binanın yan duvarı arasında meydana gelen açı

Çiroz: Kolon, kiriş ve perde donatılarında düşey ve yatay demirler arasındaki mesafeyi eşit tutmaya yarayan uçları kancalı, genelde S şeklindeki inşaat demiri parçalarına çiroz denir.

Çıkma : Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru taşan bölüm

Çıplak ahşap : Üzerinde boya, cila veya vernik bulunmayan ahşap

Çürütmek : Eski kagir yapılarda aşınmış ince yonu taşları çıkararak yerine yenilerini koymak ve çevresini çimento harcı ile doldurmak

D

Dilatasyon

Dilatasyon: Yüksek katlı binalarda (boyuna) ve Geniş (enine) geniş olan yapılarda, binanın ağırlığı ve üzerindeki yüklerin zeminde yaratacağı farklı basınçları dengelemek, sıcaklık/genleşme olayları sonucu yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla bırakılan boşluklara Dilatasyon / Dilatasyon derzi denir.
Dam başağı : Çatıların tepelerine süs olarak konuların başak biçiminde sivri tepelik
Dayak : Bir yapı parçasının yıkılmaması için dayatılan, çoğu ağaç destek, kısa payanda
Duvar : Yapılarda taş, tuğla, briket, kerpiç ve benzeri gereçlerle yapılan düşey bölge öğesi
Düz çatı : Eğimi yatay ile 10 derece arasında olan çatı

donatı

Donatı = İnşaat Demiri; Diğer bir adıyla Donatı ismiyle tabir edilen, Kaba inşaatı oluşturan Kolon, Kiriş, Döşeme gibi betonarme(Beton) elemanlarının içerisinde yer alan demirlere denir. Basit olarak bu şekilde tanımlayabiliriz.

drenaj

Drenaj: Bina dış duvar yüzeyinde basınçlı suyun oluşumunu önlemek için, drenaj tabakası ile suyun tahliye edilmesidir. Tahliye, drenaj, kontrol ve yıkama donanımlarından oluşur. Uygulamayla ilgili teknik ayrıntılar DIN 4095’te düzenlenmiştir.

E

Eskis : Bir tasarımın ön taslağı
Eşik : Kapı boşluğunun altında boydan boya giden ve kapının ayırdığı iki hacmin döşemelerinden biraz yüksekçe olan kısım
Etek : Binanın kaide bölümü, subasman

F

Filiz : Betonarmede, ileride yapılacak eklemeler için beton dökümü sırasında dışta bırakılan demir uçlarına verilen ad
Firkete : “U” harfi şeklinde bükülmüş, çoğu 12 metre boyunda beton çeliği
Füruş : Saçakların ve çıkmaların altına yalnızca süsleme amacıyla konulan küçük destek yada oymalı süsler

G

grobeton

Grobeton: Bina temelini yaparken zemini düzlemek için kullanılan C8_C16 sınıfı, 10cm – 20cm kalınlığında dökülen ve içerisinde donatı ( inşaat demiri ) bulunmayan betondur.
Geçme : Lehim, kaynak veya çakma işlemlerinden yararlanmadan, parçaları birbirine takıp kenetleme
Giyotin pencere : Düşey sürme pencere
Görünüş : Bir yapının tümünün ya da bir parçasının düşey bir düzleme perspektifsiz olarak düşürülmüş gibi çizilen şekli
Gözpencere : Çatı katlarında veya kapı üstlerinde yapılan yuvarlak ya da oval biçimli, çoğu süslü küçük pencere

H

Harç : Yapıda tuğla ve taşları birbirine bağlamak ve kagir duvar ile tavanları sıvamak için kullanılan, kum, kireç, çimentoyu su ile kararak yapılan hamur
Hatıl : Ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey olarak çatlamasını önlemek amacıyla, duvarın içine yatay olarak boydan boya uzatılan ahşap, tuğla ya da beton bağlama öğesi
Helik : Duvar örülürken büyük taşların arasına yerleştirilen küçük taşlar

İ

imar planı

İmar Planı: Nüfusu 10.000 üzerinde olan yerleşim birimlerinde mevcut bölgenin; gelecekteki nüfus yoğunluğu, yerleşim alanlarının büyüme yönü, adalar, adaları birbirine bağlayan yollar, çevre düzeni çizimlerinin yer aldığı projedir.
İç balkon : Binaların içinde yer alan giriş holüne, salona veya sofaya bakan balkon.
İspanyol merdiveni : Öne doğru eğimli geniş basamakları olan dış merdiven.
İşlev : Kullanış veya işleyiş bakımından maksada uygunluk.
İtalyan damı : Çevresi korkuluklu, üstü teras şeklinde düz dam.
İzole : Yalıtılmış, geçirimsiz hale getirilmiş.

iksa

İksa: Genelde Yüksek katlı binaların temel kazıları derinlikleri 15 m’nin üstünde olduğunda dolayı; Temel kazısı etrafında bulunan zemin/toprağın kaymasını engellemek amacıyla yapılan sisteme İksa denir.

K

kuranglez

Kuranglez: Toprak seviyesinin altıda yer alan yapıların ( Bodrum Katı, Otopark vs. ) havalandırılması ve doğal ışık ile aydınlatılmasını sağlamak adına yapılan bölümdür.
Kabartma : Kil, alçı, taş gibi işlenebilir gereçleri alçaklı, yüksekli yüzeyler halinde biçimlendirerek meydana getirilmiş yapıt.
Karkas : Bir yapının taşıyıcı öğelerinin tümüne verilen ad; iskelet de denir.
Keson: Su altında, sulu ve gevşek zeminlerde kuruda temel inşa etmek için temel tabanına kadar indirilen ahşap, çelik yada beton kasadır.
kiriş
Kiriş : Boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altındaki çubuk.
Kolon: Taşıyıcı sistemde düşey yapı elemanlarına verilen isimdir.
Korkuluk : Köprü, merdiven, balkon gibi düşme tehlikesi olan yerlerin kenarlarına dikilen alçak duvar veya parmaklık.

L

lento

Lento: Yığma yapılarda pencere ve kapı türünden duvarda açılan boşlukların üzerine konulan yekpare taş ya da betonarme kütlelere lento denir
Lambri : Ahşap, plastik, metal veya taşla yapılan iç duvar kaplaması.
Limon kirişi : Bir merdiven kolunun iki yanında uzanan kirişlerden her biri.

M

mimari proje

Mimari Proje: Yapının çevresi ile ilişkisinden başlayarak uygulamaya esas her türlü ayrıntısının çizgi ve açıklamalarla ifade edildiği Plan, Kesit, Görünüş ve Detaylar ile gerekli hesaplamaların ortaya koyduğu bütüne proje denir
Mahya : Çatıdaki iki eğik yüzeyin birleştiği çizgi.
Mansart : Her yüzünde değişik eğimli iki dam yüzeyi bulunan bir çeşit kırma çatı.
Markiz : Bir kapı ya da pencere önünü yağmurdan korumak için yapılan saçak.
Menteşe : Kapı ve pencere kanadını açılıp kapanacak şekilde tutturmaya yarayan eklemli madeni parça.
Merdiven kovası : Dönerek çıkılan merdivenlerde ortadan görülen boşluk.

N

Nefeslik : Bodrum katında hava ve ışık almak için tavana yakın olarak açılmış pencere.

O

Oturma : Bir yapının, altındaki zeminin hareketi veya sıkışması dolayısıyla aşağı doğru hareketi.
Orta derecede eğimli çatı : Eğimi yüzde 25 ile yüzde 70 arasında olan çatı.

Ö

Ölçme nişanı : Çatlak duvarların daha çok açılıp açılmadıklarını ak için çatlağın iki yanına tutturulan cam.
Örgü : Duvar veya ayak örme işi veya tarzı.
Örmek : Taş, tuğla gibi gereçler ile duvar veya ayak yapmak.

P

plankote

Plankote: genelde mimari projelerin hazırlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan arazinin topoğrafik yapını gösteren bir harita türüdür.
Panel duvar : Taşıyıcı niteliği olmaksızın bölme olarak kullanılan ince duvar.
Parapet : Teras, balkon ve köprü gibi yerlerde yapılan, yaklaşık olarak 90 cm. yüksekliğinde korkuluk duvarı.
Prefabrikasyon : Hazır elemanlar veya bileşenlerle yapı kurma.
Proje : Bir yapının gerçekleştirilebilmesi için gerekli plan, kesit ve görünüş gibi çizimlerin tümü.

R

radye temel

Radye Temel: İnşaat altı temelinin tabanının (Temel Zeminine) yapılan 50cm-120cm kalınlığında, Beton ve Donatı(Demir)’den oluşan, Zemin emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu yerde uygulanan temel çeşitidir.
Repetisyon : Belli bir aletle yapılan açı ölçmesinin duyarlılığını artırmak için ölçmenin yinelenmesi yöntemi.
Restitüe etmek : İlk şekline getirmek; eski şeklini yapmak.

rölöve

Rölöve tanımı; bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma anlamına gelmektedir. Mimarlık mesleğinde, “mevcut bir yapının yeniden ölçülerek; plan, kesit, görünüş ve detay olarak çizimlerinin elde edilmesi” anlamına gelir.

S

subasman

Subasman: Binanın zemin kotunu, Doğal zeminden daha yükseğe yapmaktır… Yani zemin-toprak kotunu 0,00 olarak kabul edersek, binamıza giriş için 2-3 basımlı merdiven girişi vererek; Yapı ile dogal toprak zemin arasında 30-45 cm kot farkı bırakmaktır.
Sahanlık : Binalarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan düzlük.
Salmastra : Sızdırmazlık işlerinde kullanılan, saö gibi örtülü bir çeşit kordon.
Sarak : Yapı yüzlerinde boydan boya giden yatay, enli, az çıkıntılı, süslü veya düz kşak.
Strüktür : Bir yapının taşıyıcı bölümü.
Sundurma : Yağmur veya güneşten korunmak için bir kapı üstüne ya da duvar önüne yapılan saçak.
statik proje
Statik Proje: yapının, binanın taşıyıcı sistemiyle ilgili hesaplamaların ve çizimlerin bulunduğu projedir.

T

tretuvar

Tretuvar: Bina etrafı Yürüyüş yolu ve Bina çevresindeki Kaldırımların hepsine Tretuvar denir arkadaşlar.
Taşıyıcı : Yapının maruz kaldığı çeşitli kuvvetleri ve zorlamaları karşılayan bölümleri meydana getiren (gereç, yapı elemanı, yapı bileşeni).
Tadilat projesi : Yapıdaki herhangi bir değişikliği göstermek üzere hazırlanan ve asıl projenin eki olan proje.
Tesisat : Belli bir işin sağlanmasına yardım eden alet ve araçların uygun yerlere, birbirine bağlı olarak döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü.

Ü

Üstemel : Bina eteği, etek duvarı.
Üstyapı : Bir yapının toprak üzerinde kalan bölümü.

V

V kolon : Yükleri üstteki iki noktadan alıp tek bir yük halinde temele aktaran kolon.
Vasistas : Pencere veya kapı üzerinde bulunup, havanın değiştirilmesine yarayan, alttan menteşeli pencere, bir
çeşit üstlük.

Y

Yapı donanımı : Sabit ve sabit olmayan mobilya ile çeşitli cihazlar ve tesisat.
Yüz : Yapının cephesi.

EMLAK TERİMLERİ

A

Ada : Çevresi yollarla sınırlanmış ve çoğu parsellerle bölünmüş arsa ile böyle bir arsayı kaplayan yapılar takımı, yapı adası.
Akar : Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.
Alan düzenlemesi : Yapının kurulacağı alanın, aplikasyondan ve ip iskelesi kurulmadan önce düzenlenmesi.
Anahtar teslimi : Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şekli.

B

Bağımsız bölüm : Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri.
Bahçekent : Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçası ile çevrili uydu kent.

C

Cephe : I. Bir binanın yüzlerinden her biri; özellikle ön yüz. II. Bina yüzünde dik doğrultuda sonsuzdan bakılan
görünüş.
Cihannüma : Her tarafı seyredebilmek için bazı ev çatılarının üstüne yapılan oda veya teras.
Cumba : Türk evlerindeki kafesli çıkma.

Ç

Çatı katı : Binalarda çatı ile son normal kat arasında yapılan kat.
Çekme kat : Bir binanın son katı üzerine yapılan, cepheden geriye çekilmiş kat.

D

Denize sıfır : Denizle arasında herhangi bir yapı veya geniş bir toprak parçası olmayan yapı, arsa.
Devre mülk : Tapusu belirli bir “devre” kullanım için geçerli olan, ortak kullanılan konut, yazlık.

E

Ebeveyn banyosu : Yatak odasında bulunan banyo.
Emsal : Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzeri ile karşılaştırılması.

I

Islah : Bir bölgenin, tümüyle yenilenmeksizin yaşama koşullarının düzeltilmesi.

K

Kat mülkiyeti : Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi.
Kat yüksekliği : Döşeme üstünden bir üst katın, döşeme üstüne olan uzaklığına verilen ad.

L

Lebiderya : Kesintisiz deniz manzaralı daire.

M

Metropoliten şehir : Belli bir büyüklüğü olan, örneğin nüfusu 1 milyonu aşan şehir.
Möbleli : İçinde eşyası bulunan daire.

N

Nizam : Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda yan
duvarları ortaktır.

Ö

Ön bahçe derinliği : Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık.

S

Selamlık : Eskiden büyük konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm.
Servis girişi : Büyük binalarda yan hizmetler için kullanılan ikinci derecedeki giriş.
Sosyal altyapı : Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, dinsel, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad.
Stüdyo : Aynı zamanda oturma, yatma ve yemek için kullanılan genişçe oda.

T

Teknik altyapı : Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanışlarına verilen ad.

V

Vaziyet planı : Yapıların değişmez röperlere göre arsaya yerleşmelerini belirten üstten görünüş, yerleşme planı.

Y

Yenilenmiş : Eski bina veya dairelerin onarılarak, restore edilerek yeni hale getirilmesi.
Yıkma ruhsatı : Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden özel oalrak alınan izin; yıkma izni.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu